برای...

از دیروز آنقدر با خودم فکر کردم و کلنجار رفتم که شقیقه هایم دارند تیر می کشند . تردید های لعنتی رهایم نمی کنند و من دوست دارم تو باشی . من فقط می خواهم که تو باشی و همه ی این فکرها عبثند . باید دست به تجربه بزنم ، باید بروم درون حادثه ، باید خودم را پرتاب کنم و همه چیز رو بسپارم به دست اتفاق ، اما تو نمی گذاری . تو با لبخند و چشم های آرامت . تویی ، هر بار که قصد پریدن دارم ، آرامم می کند و تلاطم درونم جایش را می دهد به صدات ، به آرامش خنده هات و من دراز می کشم کنار دریا ، دست می کشم روی ماسه ها و پیراهنم را می سپارم به باد . با چشم های بسته و دست هایی شبیه پروانه ، شبیه عمق نگات و غرق می شوم در هجوم دست های اثیری ات . به تو ایمان می آورم و بعد انگار از خواب عمیقی بلند شده ام . وقتی تو نیستی دیگر ، وقتی به خودم می آیم و تو رفته ایی دیگر ، آنوقت مثل جنگلم ، با اعماق ناشناخته و مرطوب ،با نگاه هراسناک و سرگردان . سرگردانم . تنهایم . با صداهای خزنده ی لزج و فریادم که از هر سمت بازمی گردد به خودم و می گوید " تو تنهایی ". وقتی می رسم به اولین پرتگاه ، آماده ی پذیرشم از دره که باز صدات . دوباره آمده ایی از اطراف تاریکی و نمناکی گونه هام و من می رسم به کودکی ،به سنگ های صیقل یافته ی گرد ، تو دورتر نشسته ایی و من چرخ می زنم در اطراف امن تو مثل طواف لبخندت بدون اینکه بدانم . چرا پر از قاصدک است اینجا؟ پر از رشاشه های نور و تو منبع تمام روشنی های اطرافم . چه کسی در حال معاشقه است با خورشید ؟ تنت ، من از عمق آتش آمده ام و ذوب شده ام در میانه های تو . همین اطراف که دست بگیری ام . من از همه چیز به تو می رسم . از هر چیز که بگویی . از هر صدا ، از هر عطر و هر چیز جسمیت یافته ، مثل یک تداعی بزرگ ، مثل یک تداعی همیشگی . باز تو محو می شوی در تاریکی تردید هام و من میان کویرم ، برهنه مثل انسان های اولیه، مثل یک غار نشین بدوی ، به دنبال شروع زندگی می گردم میان هر شیار . به دنبال حیات به شکل یک چاه و تو آنوقت که باز می گردی ، بسان نغمه ی موسیقی می پیچی در اعماق هر چاه . مثل سکوت ستاره ها خوب می شود تو را نشانه رفت -ستاره هایی که خندیدن بلدند " برای آن چرخ و آن طناب " .

از خواب که می پرم تنها یک کلمه است که به سختی از میان لبانم شنیده می شود س...ر...دمه...

/ 1 نظر / 20 بازدید
صحابه

ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانی ام نمیدونم چرا این بیت اومد اما من اگه اومدم واسه اینه که بدونی هستم